Nowy ład

Czy warto skorzystać z oferowanej przez rząd quasi abolicji podatkowej i zapłacić tymczasowy ryczałt od dochodów nieujawnionych do opodatkowania PIT lub CIT?

By 17 sierpnia 2021 No Comments

Nowy Ład zakłada wprowadzenie quasi abolicji podatkowej, o ile podatnik złoży wniosek o opodatkowanie nieujawnionych dochodów z PIT lub CIT przejściowym ryczałtem w stawce 8%. Na pierwszy rzut oka rozwiązanie to wydaje się nader korzystne biorąc pod uwagę, iż dochody z tzw. nieujawnionych źródeł opodatkowane są sankcyjną stawką 75% dochodu. Diabeł jednak jak zwykle tkwi w szczegółach, a te raczej nie zachęcają do ujawniania majątku.

Dochody objęte wnioskiem nie mogą pochodzić  z przestępstwa i co do zasady nie mogą również pochodzić z przestępstwa skarbowego. Pamiętajmy, iż przestępstwo i przestępstwo  skarbowe to nie to samo. Jeżeli wraz z wnioskiem o opodatkowanie przejściowym ryczałtem dochodów pochodzących z przestępstwa skarbowego, podatnik ujawni to przestępstwo skarbowe i wszystkie istotne elementy tego przestępstwa to zachowa prawo do opodatkowania tych dochodem przejściowym ryczałtem, chyba że organ już dysponował wiedzą o tym przestępstwie.

Wniosek o opodatkowanie przejściowym ryczałtem może być złożony w terminie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. We wniosku podatnik obowiązany jest wskazać źródło powstania dochodu, sposób jego uzyskania oraz wysokość dochodu, którą podmiot ustala w sposób najbardziej odpowiedni do stanu faktycznego i okoliczności jego powstania, a także kwotę przejściowego ryczałtu od dochodów.

W razie uchybienia terminowi do złożenia wniosku, termin ten nie podlega przywróceniu. W przypadku wystąpienia o opinię, termin złożenia wniosku wynosi 30dni od dnia uzyskania opinii, niezależnie czy opinia została uzyskana w/w terminie.

Opłata za wniosek wynosi 1% od dochodów nie mniej niż 1 000 zł i nie więcej niż 30 000 zł. Jeżeli wniosek nie zostanie zaakceptowany opłata za wniosek nie zostanie zwrócona.

UWAGA! Złożenie wniosku przerywa bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do dochodów objętych wnioskiem.

Przed złożeniem wniosku podatnik może wystąpić o opinię, w tym przez pełnomocnika o opinię anonimową. Opłata za opinię wynosi 50.000 zł.

Przejściowy ryczałt podlega wpłacie w terminie 30dni od złożenia wniosku.

Podmiot lub sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego działający w imieniu podmiotu, który złożył wniosek, o którym mowa w art. 29, oraz w zapłacił przejściowy ryczałt od dochodów:

1) nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe polegające na narażeniu Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych,

2) podlega zwolnieniu z odpowiedzialności za podatek niepobrany, lub pobrany w niższej wysokości oraz nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe polegające na narażeniu Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych – jeśli wniosek złożył płatnik – w odniesieniu do dochodu zgłoszonego w tym wniosku, jeżeli ujawnienie tego czynu zabronionego nastąpiło wyłącznie na podstawie zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego złożonego przez ten podmiot lub tego sprawcę.

radca prawny Katarzyna Walasek

Nr wpisu KR-1396
ul. Lwowska 2/16,
30-548 Kraków,

tel.: 12 44 55 847
fax: 12 44 55 848

kancelaria@kancelaria-walasek.pl